ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Inleiding

1.1  Dit zijn de Algemene Voorwaarden van :
Aardebloesem
Lindekensstraat 36, 2300 TURNHOUT
ondernemingsnummer: 747 506 744
+32 (0) 486 03 91 85
Info@aardebloesem.be 

1.2 Deelnemen aan de academie impliceert dat je deze Algemene Voorwaarden volledig en onherroepelijk aanvaardt.

Artikel 2 Uitzonderingen op deze Algemene Voorwaarden

2.1 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts, als ik deze uitdrukkelijk en schriftelijk heb aanvaard. De afwijking en/of aanvulling geldt dan bovendien uitsluitend voor het product, waarvoor die afwijking/aanvulling bekomen is, niet voor andere producten.

2.2 Ook een mailbericht of bericht via social media geldt in deze als een schriftelijke verklaring.

Artikel 3 Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

3.1 Het is mij toegestaan wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Onmiddellijk na verschijning op de website gaat de wijziging in.

Artikel 4 Toegang online academie

4.1 Inschrijven dient te gebeuren via het inschrijfformulier op de website. Ook als je me op andere wijze laat weten deel te willen nemen, zal ik je doorverwijzen naar dit formulier.

4.2 Na betaling van het volledige bedrag, krijg je toegang tot de aangekochte training in de online academie. Als je halverwege de training beslist om te stoppen, blijven de volledige inschrijfgelden verschuldigd.

Artikel 5 Prijzen en (wan)betaling

5.1 De geldende prijzen zijn de prijzen incl. BTW, vermeld op de website.

5.2 Aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte periode en/of zolang de voorraad strekt.

5.3 Ik kan niet verplicht worden mijn aanbieding te leveren, als je redelijkerwijs kunt zien dat er sprake is van een verschrijving of drukfout.

5.4 Elke factuur voor de aankoop van een online training dient onmiddellijk voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij dag 1 na het verstrijken van de betalingstermijn wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15%.

5.5 Op de 20ste dag na niet-betaling wordt de openstaande factuur overgedragen aan een incassobureau. De kosten voor het incassobureau en eventuele gerechtelijke kosten zijn door de klant te betalen.

5.6 Ben je niet akkoord met een factuur, dan dien je dit per mail en binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te laten weten. Na 10 dagen vervalt je recht op betwisting van de factuur.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 Is de training toch niet wat je ervan verwacht had, dan kun je als klant gebruik maken van je herroepingsrecht. Indien je van dit recht gebruik wilt maken, breng je me hiervan binnen 14 dagen na betaling via mail op de hoogte. Ik bevestig de ontvangst van je mail en zorg er vervolgens voor dat het geld ten laatste 14 dagen na deze bevestiging weer op je rekening staat.

Artikel 7 Annulatie

7.1 Annuleren ontslaat je niet van je plicht tot betalen. Annuleer je tot 4 weken voor de start van de activiteit, dan ben je 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Annuleer je later, dan dien je het volledige inschrijfgeld te storten.

7.2 Ook in het geval van overmacht blijf je verplicht tot betaling. Je kunt je deelname wel verplaatsen naar een volgende editie van het evenement. Het staat je ook vrij een vervanger te zoeken die jouw plek kan innemen.

7.3 Zijn er onvoldoende aanmeldingen of doet zich een onvoorziene omstandigheid voor, dan heb ik het recht om een training te annuleren. In dat geval stort ik je jouw volledige inschrijfgeld terug.

Artikel 8 Verantwoordelijkheid en klachten

8.1 Ik besteedde veel aandacht aan het uitdenken van een zorgvuldige trainingsopbouw en het maken van de materialen. Ook tijdens de training sta ik (binnen de outline van het programma) klaar om je vragen te beantwoorden. Desalniettemin zul je geen resultaat bereiken, als je niet voldoende tijd aan de training besteedt en de opdrachten niet uitvoert. Het succes van de training is m.a.w. ook afhankelijk van jouw eigen inspanningen.

8.2 Als je toch klachten hebt over mijn begeleiding of over de training, dan wil ik graag via mail een omschrijving van je klacht ontvangen, zodat ik deze in behandeling kan nemen.

8.3 Om de behandeling van je klacht te kunnen garanderen, moet de klacht voldoende concreet zijn en mij bereiken binnen de week na het behandelen van de desbetreffende les.

8.4 Klachten ontslaan je niet van je verplichting tot betalen.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Op alle materialen in de online academie zijn de intellectuele eigendomsrechten van toepassing.

9.2 De trainingen zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en de inhoud en materialen mogen niet gekopieerd worden, noch gedeeld met derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 Uitsluiting uit de cursus

10.1 De trainingen zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en de inhoud mag niet gekopieerd worden, noch gedeeld met derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

10.2 Bij onrechtmatig delen van inhoud en/of bij onrechtmatig doorgeven van inloggegevens wordt de toegang tot de academie je onmiddellijk ontzegd en de betaalde inschrijfgelden worden niet teruggestort.

10.3 Interactie in de online academie wordt aangemoedigd, alsook het stellen van vragen. Ik verwacht hierbij respect naar elkaar toe. Wie onnodig kwetsende taal gebruikt, ontzeg ik na twee schriftelijke waarschuwingen de toegang tot de cursus. Betaalde inschrijfgelden worden niet teruggestort.

Artikel 11 Gerechtelijke stappen

11.1 In geval van schade door onrechtmatig gedrag is het mij toegestaan gerechtelijke stappen te ondernemen.

11.2 Toch maken we in deze Algemene Voorwaarden de afspraak ons best te doen elk geschil onderling op te lossen.

11.3 Komen we er niet uit, dan wordt de zaak voorgelegd en is het vredegerecht of de rechtbank van Turnhout bevoegd uitspraak te doen.

11.4 Het Belgisch recht is op deze overeenkomst van toepassing.

Artikel 12 Schadeclaims

12.1 Ik doe mijn uiterste best om de informatie in de trainingen op de website zo volledig, up-to-date en duidelijk mogelijk te maken. Toch kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor ontbrekende info, verkeerde interpretaties, beslissingen die je neemt op basis van de lessen.

12.2 Ik kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door handelingen die je naar aanleiding van deze training uitvoert of laat uitvoeren in je tuin, noch voor indirecte schade.

12.3 Ook voor technische storingen, moeilijke toegankelijkheid, virussen of andere schadelijke elementen kan ik niet verantwoordelijk gesteld worden. Ik span me tot het uiterste in om de veiligheid van de website te garanderen, maar raad ook jou aan verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van firewalls, antivirussen en/of andere beschermingssoftware.

12.4 Merk je virussen of storende elementen op de website op, bel of mail me zo snel mogelijk, zodat ik actie kan ondernemen.

Artikel 13 Hyperlinks

13.1 In de academie worden hyperlinks naar andere websites weergegeven. Deze andere websites vallen niet onder mijn beheer. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hun goede werking en/of voor de aangeboden informatie op deze websites.

Artikel 14 Privacy

14.1 Je kunt erop vertrouwen dat ik met de grootste zorgzaamheid met je gegevens omga. Hoe ik dat precies doe, kun je lezen in het privacybeleid.

14.2 Je hebt bovendien ten allen tijde het recht je persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@aardebloesem.be. Ik reageer binnen de week op je verzoek.

Artikel 15 Cookies

15.1 Door middel van cookies wordt algemene info (bv. IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging, andere gegevens die je browser meestuurt) over je bezoek aan de academie geregistreerd. Deze gegevens staan mij toe bezoek- en klikgedrag te analyseren en de academie te verbeteren/gebruiksvriendelijker te maken. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt en quasi volledig geanonimiseerd. Wil je werken zonder cookies, dan kun je ervoor kiezen de cookies niet te aanvaarden. Meer info vind je in het cookiebeleid.

Scroll naar boven